• « Tiedon tallennus suoraan selainpohjaiseen järjestelmään »

 • « Mobiilisovellus tiedon tallennukseen suoraan havaintopaikalta »

 • « Automaattinen raportointi järjestelmästä suoraan asiakkaille/viranomaisille »

 • « Analysointityökaluja pinnankorkeuksien ja laadun seurantaan »

 • « Pohjaveden virtaussuuntien arviointi (karttapohjalla) »

 • « Pohjavesien suojelusuunnitelmat ja riskikohteet (karttapohjalla) »

 • « Trendianalyysit (karttapohjalla) »

 • « Ilmatieteen laitoksen säädata linkittyy automaattisesti järjestelmään »

 • « Yhteensopiva automaattisten mittausantureiden ja -asemien kanssa »

 • « Rajapintaratkaisut laboratorioiden LIMS – järjestelmien kanssa »

 • « Laskentapaketteja mm. pohjaveden muodostuman arviointiin »

 • « Pohjaveden virtauksen selainpohjainen mallinnusmoduuli (MODFLOW-MODPATH) »

 • « Verkostoveden paine- ja virtausmittaus ja tulosten tarkastelu »

 • « Tulosten esittäminen mm. suoraan asiakkaan verkkosivuilla »

Havaintotiedot voidaan tallentaa suoraan selainpohjaiseen järjestelmään, joko suoraan maastossa käyttämällä GWP-palvelua mobiilisti tai millä muulla tahansa päätteellä missä vain.

Haivaintotietojen trendejä voidaan tarkastella suoraan karttapohjalla. Näin pohjaveden tilasta kiinnostuneet voivat katsoa missä päin pohjavesialuetta valittu havainto (pinnankorkeus, laatu yms) on joko nouseva tai laskeva. Lisäksi GWP-palvelussa voidaan tarkastella eri ajankohtien trendejä kuten vuodenaikaisija tai kuukausittaisia.

Automaattinen raportointi järjestelmästä suoraan asiakkaille/viranomaisille

GWP-järjestelmä tuottaa automaattisesti kuvaajia pohjaveden tilan tarkkailuun uusien havaintojen tallentamisen jälkeen. Pohjaveden tilaa voidaan tarkastella mm. vuosikuvaajalla jossa nykytilaa (musta käyrä) voidaan tarkastella mittausajankohdan (tässä esimerkissä maaliskuu), keskiarvoon (harmaa käyrä), minimiin (sininen käyrä) ja maksimiin (punainen käyrä). Lisäksi GWP-palvelussa käyttäjä voi tehdä millaisia kuvaajia hän itse haluaa, kuten vertailla pohjaveden ottomääriä, sadantaa, vedenlaatua, pinnankorkeuksia yms. keskenään. Nämä tulokset voidaan jakaa automaattisesti myös asiakkaan omille verkkosivuille kansalaisten nähtäville.

Vedenlaatutulokset voidaan saada suoraan rajapintratkaisujen avulla laboratorioiden LIMS-järjestelmistä GWP-palveluun tarkasteltaviksi. Näin tulokset ovat reaaliajassa GWP-palvelussa taulukoituna ja kuvaajina. GWP-palvelu laskee automaattisesti mm. vedenlaadun trendit ja vertaa tuloksia mm. STM-raja-arvoihin sekä omiin määrättyihin kynnysarvoihin. Esimerkiksi raakaveden laadun trendeistä (mm. rauta ja mangaani) ja veden laadun kehittymisestä saadaan nopeasti oikea käsitys ja vedentuottaja voi siten alkaa tarvittaviin toimenpiteisiin.

GWP-palvelu laskee automaattisesti pohjaveden virtaussuunnan perustuen pohjaveden pinnankorkeushavaintoihin. Laskenta perustuu ns. kolmen kaivon menetelmään. Käyttäjä voi valita joko tietyn ajan hetken tai käyttää keskimääräisiä pinnankorkeusarvoja. Tieto pohjaveden virtaussuunnasta auttaa mm. arvioimaan haitta-aineen kulkeumaa pohjavesialueella onnettomuus- tai vuototapauksissa.

GWP-palveluun on mahdollista tallentaa Pohjavesien suojelusuunnitelmat jolloin ne ovat helposti saatavilla ja ladattavissa kokouksiin suoraan GWP-järjestelmästä. GWP-palvelu laskee automaattisesti riskikohteiden etäisyydet lähimpään vedenottamoon. Lisäksi GWP-palvelussa on mahdollista laskea veden/haitta-aineen kulkuaikoja riskikohteilta vedenottamoille.

MODFLOW-MODPATH palvelin pinnankorkeuksien ja veden liike suunnan simuloimiseen

WRM Systems Oy on kehittänyt yhden maailman ensimmäistä selainpohjaisista käyttöliittymistä MODFLOW ja MODPATH -ohjelmistojen ajamiseen ja tulosten tarkasteluun. Molemmat ohjelmistot ovat asennettuina WRM Systemsin palvelimelle ja käyttäjät voivat ajaa MODFLOW-MODPATH mallejaan WRM Systemsin palvelimien kautta. Näin asiakkaat/konsultit/viranomaiset voivat ajaa mallejaan koska tahansa ja missä tahansa ja tutkia esimerkiksi vedenoton vaikutuksia ottamoiden sieppaualueisiin, veden kulkureitteihin ja tutkia pinta-ja pohjaveden vuorovaikutusta. Ottomäärää voidaan optimoida siten että esimerkiksi pintavettä ei pääsisi suotautumaan pohjavesialueelle, tai sitä haluttaisiin suotautuvan mahdollisimman paljon.

MODFLOW on yhdysvaltojen geologisen tutkimuskeskuksen (USGS) kehittämä ohjelma, jota käytetään simuloimaan pohjaveden pinnankorkeuksia ja suuntaa. MODFLOW:ta käytetään yleensä kun halutaan selvittää mm. pohjaveden oton vaikutuksia pohjaveden tilaan ja pinta- ja pohjaveden vuorovaikutusta. MODFLOW-MODPATH ohjelmalla voidaan arvioida mistä vesi tulee vedenottamolle ja missä ajassa. MODPATH-ohjelmaa voidaan käyttää ns. vedenottamoiden sieppausalueiden (eng. capture zone) arviointiin. MODPATH-ohjelma perustuu ns. partikkelien seuraamismenetelmään (ks. alla oleva kuva - valkoiset viivat ja pallerot - huomaa kuinka paljon sieppausalue kasvaa kun ottomäärää kasvatetaan 100 m3/vrk  ⇒ 1500 m3/vrk, huomaa myös että 1500 m3/vrk pintavettä alkaa suotautumaan pohjavesialueelle - punaiset neiliöt indikoivat mistä kohtaa pintavesi suotautuu pohjavesialueelle - siniset neliöt indikoivat että pohjavesi purkautuu järveen).

Mallin kalibrointiajo - nykytila

Malliajo ottomäärän lisääntyessä